ទំព័រដែលថ្មីៗ

Wednesday, September 17, 2014

របៀបShare File


ដើម្បីអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាញយកFileឬដាក់អោយដៃគូយើងប្រើប្រាស់បាននោះ
យើងប្រើប្រាស់Data share​។ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានៃការដំណើររបស់ការ Share File:

Sunday, September 7, 2014

របៀបដាក់Documentអោយធំ(Drive)

Google Driveគឺជាផ្នែកមួួយដែលអ្នកអោយយើងធ្វើការផ្ទុកនូវ
Documentដោយពុំមានការបាត់បង់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី
អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលនិងស្វែងរកវា?ខាងក្រោមនេះជារបៀបដាក់Documentអោយធំ(Drive)។

របៀបShare (Drive)

ដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឍន៏ខាងប្រព័ន្ឋអ៊ីនធឺណែតដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចែក​រំលែកគ្រប់Files។ខាងក្រោមនេះជាការShare (Drive)នៅក្នុងGoogle Drive​

Friday, September 5, 2014

STEWARD SUPERVISOR

The New Hill Resort located in historic heat of Sihanouk Ville, overlooking a tranquil deep-sea harbor. A 122 rooms and suites New Hill Resort & SPA is under renovation new concept design and decoration as 4 stars resort.

Job Position:  STEWARD SUPERVISOR
Job Location: Sihanouk Ville
Post Date: 02/September/2014
Job Requirement:

1.      Finished High School, Diploma or higher
2.      Hotel Restaurant Hospitality Service is must.
3.      Administration and Management Skills
4.      Behavior and attitude requirement

Restaurant Supervisor

Job Position:  STEWARD SUPERVISOR
Job Location: Sihanouk Ville
Post Date: 02/September/2014
Job Requirement:

1.      Finished High School, Diploma or higher
2.      Hotel Restaurant Hospitality Service is must.
3.      Administration and Management Skills
4.      Behavior and attitude requirement

Wednesday, September 3, 2014

Create account(Ppelprek)


ដោយសារតែគេទំព័រមួយចំនួនធំទាញទារអោយយើងចំណាយប្រាក់កាសនៅពេលដែលយើង​​​        
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការងារនៅគេទំព័ររបស់ពួកគាត់ ដោយលែកគេទំព័រpelprekគឺជាគេទំព័រមួួយ​ដែលត្រូវបានFreeរាល់ការផ្សព្វផ្សាយការងារ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានយើងត្រូវមានAccount
នៅក្នុងគេទំព័រនោះជាមុនសិន ខាងក្រោមនេះជការបង្កើតAccount:

របៀបPost នៅក្នុង PJF

PJFគឺជាគេហទំព័រមួយដែលអាចអោយអ្នកធ្វើការPostនៅការងារដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរក
ដើម្បីធ្វើការPostនៅក្នុុងគេហទំព័រនោះបានយើងត្រូវអនុវដូចខាងក្រោម

Post Job (Free)

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកគេហទំព័រសម្រាប់ស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមិនចំាបាច់ចំណាយមែនទេ
ថ្ងៃលោកអ្នកមិនទទទួលបានគេហទំព័រដែលមិនចាំចំណាយ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាគេហទំព័រដែលមិនចំាណាយក្នុុងការស្វែងរកបុគ្គលិក

Newhillresort&SPA


 

Job Vacancy
The New Hill Resort located in historic heat of Sihanouk Ville, overlooking a tranquil deep-sea harbor. A 122 rooms and suites New Hill Resort & SPA is under renovation new concept design and decoration as 4 stars resort.

Job Position:  Reservation Supervisor
Job Location: Sihanouk Ville
Post Date: 02/September/2014
Job Requirement:
v  Male or Female
v  Bachelor Degree with relation file.
v  At least one or two year’s extensive relevant working experience in hotel industry
v  Exhibits honesty, integrity, opened-mind and reliable.
v  Good attitude and well groomed.
v  Good command spoken and written English.
v  Able to use computer (Ms Word, Excel, Outlook and internet and E-mail)
v  Able to work in the team.
v  Is friendly and approachable, with good people skills.

Job Responsibility:
v  To handle all the incoming and outgoing correspondence, fax, e-mail concerning rooming reservations, (Group/FIT) amendments and cancellations and all related correspondence.
v  To assign subordinates to handle routine reservation works
v  To check and ensure all room reservations are properly prepared and accurately handling.
v  To administer the section’s Standard Operating Procedures.
v  To up sell all guestrooms in order to maximize the sales of the Hotel. The objectives of up selling include exposing the guest to the highest quality products and service in an effort to make the guest’s stay more enjoyable.
v  To update the daily reservation situation by indicating information of contracted allotments and other sources of bookings.
v  To prepare the expected VIP/ valued guest arrival list for next 3 days and distribute to departments concerned, which VIP amenities or services attention are required.
v  To assist the Front Desk activities as and when it is required.
v  To ensure that an organized, up-to-date filing system is maintained for all pertinent reservation jobs.
v  To schedule and introduce flexible job functions through job rotation.
v  To ensure that all employees do understand fully and adhere to the hotel’s employee rules and regulations as well as to the hotel’s policies relating to fire, safety and health.
v  To instruct employees on the correct standards and procedures and to handle their problems regarding their daily work.


Suitable Candidates send your updated CV with Photo and cover later before dateline 02/October/2014 by mail or phone bellow:
Name: Ms. Touch Vanny (Assistant Human Resources Manager)
Mobile: +855-70 306 555/16 607 765
Website: http://www.newhillresort.com/
Address:  village2, Communes3, Sihanouk Ville and Sihanouk Province.

Newhillreosrt&SPS Jobs


 Job Vacancy
The New Hill Resort located in historic heat of Sihanouk Ville, overlooking a tranquil deep-sea harbor. A 122 rooms and suites New Hill Resort & SPA is under renovation new concept design and decoration as 4 stars resort.

Job Position:  Reservation Officer
Job Location: Sihanouk Ville
Post Date: 02/September/2014
Job Requirement:
v  Female.
v  Finish high school.
v  At least one year’s extensive relevant working experience in hotel industry
v  Exhibits honesty, integrity, opened-mind and reliable.
v  Good attitude and well groomed.
v  Good command spoken and written English.
v  Able to use computer (Ms Word, Excel, Outlook and internet and E-mail)
v  Able to work in the team.
v  Is friendly and approachable, with good people skills.

Job Responsibility:
v  The Reservations Agent is committed provide and create a healthy, friendly and natural service by caring without compromise.
v  Sell rooms by telephone at the maximum possible rate.
v  Assists in pre-blocking of special types of requested.
v  Processes group rooming lists and assists in the preparation of groups’ for efficient check-In.
v  Handle all incoming and outgoing facsimile and action accordingly.
v  Update new contracted rates and credit facilities extended to TA and Company into the computer.
v  Print and distributes VIP list to all department heads.
v  Attend work on time as scheduled.
v  Carriers out any other relevant duties that may be assigned.

Suitable Candidates send your updated CV with Photo and cover later before dateline 02/October/2014 by mail or phone bellow:
Name: Ms. Touch Vanny (Assistant Human Resources Manager)
Mobile: +855-70 306 555/16 607 765
Address:  village2, Communes3, Sihanouk Ville and Sihanouk Province.

Newhillresort&SPA Jobs


 Job Vacancy
The New Hill Resort located in historic heat of Sihanouk Ville, overlooking a tranquil deep-sea harbor. A 122 rooms and suites New Hill Resort & SPA is under renovation new concept design and decoration as 4 stars resort.

Job Position: 
1.      Security leader (Male)
2.       Security officer (Male)
3.      Outlet Cashier (Male or Female)
4.      Store Keeper (Male)
5.      Receiving (Male)
6.      Driver (Male)
7.      Steward (Male)
8.       Laundry attendant (Male)

Job Location: Sihanouk Ville 
Post Date: 02/September/2014
Job Requirement:
v  At least one year’s extensive relevant working experience in hotel industry
v  Finish high school
v  Exhibits honesty, integrity, opened-mind and reliable.
v  Good attitude and well groomed.
v  Good command spoken and written English.
v  Able to use computer (Ms Word, Excel, Outlook and internet Search)
v  Able to work in the team.
v  Is friendly and approachable, with good people skills.

Suitable Candidates send your updated CV with Photo and cover later before dateline 02/October/2014 by mail or phone bellow:
Name: Ms. Touch Vanny (Assistant Human Resources Manager)
     Mobile: +855-70 306 555/16 607 765
    E-mail: ahrm@newhillresort.com
    Website: http://www.newhillresort.com/
         Address: village2, Communes3, Sihanouk Ville and Sihanouk Province.

Opportunity Jobs
Job Vacancy
The New Hill Resort located in historic heat of Sihanouk Ville, overlooking a tranquil deep-sea harbor. A 122 rooms and suites New Hill Resort & SPA is under renovation new concept design and decoration as 4 stars resort.

Job Position: 
1.      Security leader (Male)
2.       Security officer (Male)
3.      Outlet Cashier (Male or Female)
4.      Store Keeper (Male)
5.      Receiving (Male)
6.      Driver (Male)
7.      Steward (Male)
8.       Laundry attendant (Male)

Job Location: Sihanouk Ville 
Post Date: 02/September/2014
Job Requirement:
v  At least one year’s extensive relevant working experience in hotel industry
v  Finish high school
v  Exhibits honesty, integrity, opened-mind and reliable.
v  Good attitude and well groomed.
v  Good command spoken and written English.
v  Able to use computer (Ms Word, Excel, Outlook and internet Search)
v  Able to work in the team.
v  Is friendly and approachable, with good people skills.

Suitable Candidates send your updated CV with Photo and cover later before dateline 02/October/2014 by mail or phone bellow:
Name: Ms. Touch Vanny (Assistant Human Resources Manager)
     Mobile: +855-70 306 555/16 607 765
    E-mail: ahrm@newhillresort.com
    Website: http://www.newhillresort.com/
         Address: village2, Communes3, Sihanouk Ville and Sihanouk Province.

Saturday, June 28, 2014

ការប្រើប្រាស់Chatនៅក្នុងTwitter


Twitterគឺជាគេហទំព័រដែលអនុវញ្ញាតិអោយយើងធ្វើការចែកចាញនូវពត៏មានផ្សេងៗ
ប៉ុន្តែមានលក្ខ័ណត្រឹមតែ១៤០ពាក្យតែប៉ុនោះ។តើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើ
ការជជែកជាមួួយមិត្តភ័ក្តិ?ពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀប
ក្នុងការជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក?ដើម្បីឈានដល់ការដំណាក់ការនោះយើងត្រូវអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម:

Tuesday, June 17, 2014

របៀបប្តូរIcon(WordPress)

ដើម្បីធ្វើការរចនាWordPressអោយមានភាពទាក់ទាញ ទាំងLog, Iconជាដើម។
នោះយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម:
  • ការរចនាIconនៅលើWordPress 

Monday, June 16, 2014

របៀបដាក់Profile(Twitter)

ដើម្បីអោយមនុស្សគេស្គាល់តើយើងជានរណាមកពីណា នោះយើងត្រូវមាន  
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថត​ រួមនឹងការពណ៏នាពីខ្លួនយើងផ្ទាល់។
តើយើងអាចធ្វើការដាក់Profileនៅក្នុងTwitterបានយ៉ាងដូចម្តេច?
យើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីការដាក់Profileនៅក្នុងTwitter ដោយយើង
ធ្វើការអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម:

Sunday, June 15, 2014

របៀបFollow(Twitter)

តើអ្វីទៅជាTwitter ហើយតើយើងអាចធ្វើការស្វែងរកមិត្តតាមរបៀបណា?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបស្វែងរកមិត្តតាមនៅលើគេហទំាព័រTwitter ដោយយើងធ្វើការអនុវត្តដូចតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម:

របៀបដាក់Visitorនៅក្នុងWordpress

ដោយសារមានការអភិវធឌ្ឍន៏ខាងប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើអោយមានការបង្កើត
គេហទំព័រជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណែត។WordPress ជាគេហទំព័រមួយដែលត្រូវបាន
គេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែកចាយនូវពត៏មាន ឬ ផលិតផលផ្សេងៗ។
តើយើងអាចធ្វើការដាក់Facebook likeនៅក្នុងWordPress បានយ៉ាងដូចម្តេច?
ដូច្នេះដើម្បីដាក់វា យើងត្រូវអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

របៀបដាក់(Facebook like)នៅក្នុងWordpress

ដោយសារមានការអភិវធឌ្ឍន៏ខាងប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើអោយមានការបង្កើត
គេហទំព័រជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណែត។
Wordpress ជាគេហទំព័រមួយដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែកចាយ
នូវពត៏មាន ឬផលិតផលផ្សេងៗ។តើយើងអាចធ្វើការដាក់Facebook like
នៅក្នុងWordpress បានយ៉ាងដូចម្តេច?
ដូច្នេះដើម្បីដាក់វា យើងត្រូវអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

របៀបបង្ហោះញរូបភាពឬពត៏មាន(Twitter)

Twitterគឺជាគេហទំព័រដែលអនុវញ្ញាតិអោយយើងធ្វើការចែកចាញនូវពត៏មានផ្សេងៗ
ប៉ុន្តែមានលក្ខ័ណត្រឹមតែ១៤០ពាក្យតែប៉ុនោះ។តើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើ
ការបង្ហោះនូវរូបភាពឬក៏ពត៏មានដែលយើងចង់ធ្វើការចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិ?ឮ
ពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការបង្ហោះរូបភាពឬក៏ពត៏មានដែល
អ្នកចង់ធ្វើចែកចាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក?ដើម្បីឈានដល់ការដំណាក់
ការនោះយើងត្រូវអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម:

Friday, June 13, 2014

របៀបប្រើប្រាស់Remover Shortcut Computer

ដោយសារមានការអភិវឌ្ឍន៏ខាងបច្ចេកទេស ដែលបានបង្កើតអោយមានកុំព្យូូរហើយ
វាបានជួយសំរួលការងារជាច្រើន ទន្ទឹមនឹងនោះវាក៏ត្រូវការតំហែទំាយ៉ាងយកចិត្តទុក
ដាក់។ដូច្នេះដើម្បីអោយកុំព្យូូរយើងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូននោះយើងត្រូវមានកម្ម
វិធីកំចាត់មេរោគ។ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ ខាងក្រោមនេះកម្មវីធី
Remover Shortcut Computerដែលអាចការពារកុំព្យូរយើងបានយ៉ាងល្អចំពោះមេរោគ
Shortcut។ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម


Sunday, May 25, 2014

របៀបប្តូរឈ្មោះនៅក្នុងFacebook

Facebookជាប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនមួយដែលមានការពេញនិយមពីសំនាក់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណះ
ក្មេង ចាស់ ប្រុស ស្រី។
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការប្តូរឈ្មោះនៅលើប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនាក់Facebook ដោយ
យើងអនុវត្តន៏តាមជំហាន

Saturday, May 24, 2014

របៀបដាក់រូបភាពអោយមានចលនា(Background computer)

ដោយសារតែមានការការអភិវឌ្ឍន៏ខាងបច្ចេកទេសបានបង្កើតអោយមានភាពងារស្រួល
ដាល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដូចការសរសេរ ការគិតលេខជាដើម។ការរចនានិងការ
តុបតែងកុំព្យូរក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែរ។
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដាក់រូបភាពអោយមានចលនាធ្វើជាBackground computer
ដោយយើងអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

Wednesday, May 21, 2014

របៀបផ្លាស់ប្តូរទំហំក្រដាស(word 2013)

ដោយសារបច្ចេកទេសមានភាពជឿនលឿនបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលក្នុងការ
ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកនៅតាមក្រុមហ៊ុន សិស្សានុសិស្សដែលប្រើកុំព្យូរដោយ
យើងមានកម្មវិធីword​។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីការប្តូរទំហំក្រដាស
តើយើងត្រូវអនុវត្តន៏យ៉ាងដូចម្តេច?

Saturday, May 17, 2014

ការជ្រើសប្រភេទDocument(PDF)

ដោយសារប្រពន្ឋអ៊ីនធីណែតបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលនៅទូទាំងពិភពលោក
ទាំងការទាញយកdocumentsនិងរូបភាព។
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅទើបអាចទាញយកDocument(PDF)នៅលើGoogle?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការទាញយកDocument(PDF)ដែលអ្នកត្រូវការនៅលើGoogle ដោយយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម:

Friday, May 16, 2014

ការស្វែងរកទំហំរូបភាព(Google)

ដោយសារប្រពន្ឋអ៊ីនធីណែតបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលនៅទូទាំងពិភពលោក
ទាំងការទាញយកdocumentsនិងរូបភាព។
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅទើបអាចទាញយកទំហំរូបភាពដែលយើងចង់បាន?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការទាញយកទំហំរូបភាពតំរួវការដែលអ្នកត្រូវការ ដោយយើងអនុវត្តន៏  ដូចខាងក្រោម:

ការស្វែងរករូបភាពតាមរូវការ(ពណ៏)

ដោយសារប្រពន្ឋអ៊ីនធីណែតបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលនៅទូទាំងពិភពលោក
ទាំងការទាញយកdocumentsនិងរូបភាព។
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយករូបភាបដោយតាមពណ៏ដែលយើងចង់បាន?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការទាញរូបភាពតំរួវការដែលយើងត្រូវការ ដោយយើងអនុវត្តន៏  ដូចខាងក្រោម:

ការប្រើប្រាស់រូបភាពនៅលើ(Google)

ដោយសារប្រពន្ឋអ៊ីនធីណែតបានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រូលនៅទូទាំងពិភពលោក
ទាំងការទាញយកdocumentsនិងរូបភាព។រូបភាពស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ឋសឹងតែមានម្ចាស់។
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយករូបភាបដោយស្របច្បាប់និងគ្មានបញ្ហា?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការទាញរូបភាពស្របច្បាប់ ដោយយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

Friday, May 9, 2014

របៀបបង្កើត5gbfree.com


ដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឃន៏ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតអោយមានភាពងាយស្រួល
ក្នុងការរក្សាទុកDocumentនៅលើOnline។ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត
5gbfree.comដោយយើងអនុវត្តន៏តាមជំហានដូចខាងក្រោម:

Thursday, May 1, 2014

Khmerlearn: របៀបពង្រីកទំហំអក្សរ(notepad)

Khmerlearn: របៀបពង្រីកទំហំអក្សរ(notepad): ចំពោះកម្មវិធីសរសេរកូដក៏ដូចជាការសរសេរអត្ថបទផ្សេងៗមានច្រើនកម្មវិធី ប៉ុន្តែកម្ម notepadជាកម្មវិធីមួយដែលមានស្រាប់ចំពោះកម្មវីធីMicrosoft windowត...

របៀបពង្រីកទំហំអក្សរ(notepad)

ចំពោះកម្មវិធីសរសេរកូដក៏ដូចជាការសរសេរអត្ថបទផ្សេងៗមានច្រើនកម្មវិធី ប៉ុន្តែកម្ម
notepadជាកម្មវិធីមួយដែលមានស្រាប់ចំពោះកម្មវីធីMicrosoft windowតែងម្តង ហើយ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនេះធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបពង្រីកទំហំអក្សរចំពោះកម្មវិធីនេះ។ដើម្បីធ្វើការ
ពង្រីកទំហំអក្សរពីធំទៅតូច ឬក៏ពីតូចនៅធំ​ យើងត្រូវអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម


របៀបលុបCatagory (WordPress)

ការបង្កើតគេហទំព័រនៅលើប្រព័ន្ឋអ៊ីនធីណេតភាពទួលាយ។ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គេហទំព័រត្រូវធ្វើការ
រចនាវាអោយមានភាពទាក់ទាញពីសំណាក់អ្នកទស្សនា!!
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការលុបCatagory  (WordPress)
ដោយយើងធ្វើការអ្នកត្រូវអនុវត្តន៏ដូចតទៅ:
 

Tuesday, April 29, 2014

ការបង្កើតDrop Down (WordPress)

ការបង្កើតគេហទំព័រនៅលើប្រព័ន្ឋអ៊ីនធីណេតភាពទួលាយ។ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គេហទំព័រត្រូវធ្វើការ
រចនាវាអោយមានភាពទាក់ទាញពីសំណាក់អ្នកទស្សនា!!
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការបង្កើតDrop Down (WordPress)
ដោយយើងធ្វើការអ្នកត្រូវអនុវត្តន៏ដូចតទៅ:

របៀបUpload Documentចូលក្នុងGoogle drive

ដោយសារប្រព័ន្ឋអ៊ីធីណេតមានភាពរីកចំរើនដែលអាចជួយអភិវឌ្ឃន៏និងជួយការងារ
មនុស្ស។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបUpload Documentចូលក្នុងGoogle drive​ដែល
អាចជួយកាត់បន្ថយការផ្ទុកDocumentនៅលើកុំព្យូរ។ដូច្នេះដើម្បីUpload Documentចូលក្នុង
Google drive​យើងអរនុវត្តន៏ដូចតទៅ

របៀប Tagរូបភាព(Facebook)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបTag
នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

Monday, April 28, 2014

របៀបUnfriend(Facebook)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបUnfriend  នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

របៀបបិទComment(Facebook)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបិទ comment   នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

របៀបដាក់Proxyនៅលើbrowser(Chrome)

ដោយសារតែមានការប្រើអ៊ីនធីណេតនៅលើពិភពដែលអាចផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការងារ
និងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះនៅលើbrowser។ដូច្នោះការប្រើ
ប្រាស់Proxyវាជាផ្នែកមួយដែលអាចអោយយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធីណេតបានយ៉ាងងាយស្រូល។
ដូច្នោះតើយើងអាចធ្វើការដាក់វានៅលើbrowserដែលយើងប្រើប្រាស់បានយ៉ាងដូចម្តេច?
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដាក់វា ដោយយើងអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម

Saturday, April 26, 2014

របៀបបង្កើតCategory (Wordpress)

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការ
ទំនាក់ទំនងនិងការផ្សព្វផ្សាយពត៏យ៉ាងងាយស្រួលនៅលើពិភពលោក
យើងនេះ​ ហើយWordpressក៏ជាផ្នែកមួួយផងដែរ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ
នូវរបៀបលុបPostនៅក្នុងBlogនៅលើWebsite Wordpress។យើងអនុវត្តដូចខាងក្រោម

របៀបលុបPostនៅក្នុងBlog

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការ
ទំនាក់ទំនងនិងការផ្សព្វផ្សាយពត៏យ៉ាងងាយស្រួលនៅលើពិភពលោក
យើងនេះ​ ហើយBlogspotក៏ជាផ្នែកមួួយផងដែរ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ
នូវរបៀបលុបPostនៅក្នុងBlogនៅលើWebsite Blog។យើងអនុវត្តដូចខាងក្រោម

Tuesday, April 22, 2014

របៀបLog in Facebook

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនូវការLog in Facebook
នៅលើWebsite Facebook ។យើងអនុវត្តដូចខាងក្រោម

ស្វែងរក

 


MOM TENG
(Web Master , Designer , Journalist , and Video Editor )
Student of Social Communication and Journalism 2nd Generation and 2nd year in
Don Bosco Vocational Center Kep
Email : tengmom20@gmail.com , tengmom20@yahoo.com , tengmom20@hotmail.com , Tel :070286200
Skype : tengmom.donbsco.com , Twitter : momteng , Facebook : តេងវិជ្ជា ដុនបូស្កូ, Google+ : mom teng
My Another Website : cambodian1.wordpress.com , khmernowaday.blogspot.com, cambodianteng.blogspot.com/, My picasa , donboscoke.org
Youtube : My Videos
Address : Thmey Village , Prey Thom Commune , Kep City , Kep Province , Cambodia .
Thank!!!!!